DFK

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız denetimin önemini artıran başlıca sebep güvenilir bilgi sağlama işlevidir. Bağımsız denetimi, önemli kılan unsurlardan bir diğeri ise, yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin, analiz, denetim ve rapor hazırlama gibi konular üzerinde, geleceğe ait kararların saptanmasında yol gösterici olmasıdır.

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve notlarda ki bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda,makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla,genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak; defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.

Bizler için bağımsız denetim denetlemenin ve değerlendirmenin yanında yapıcı, öğretici ve denetleneni tamamlayıcı bir süreçtir. Müşteri odaklı anlayışımız sayesinde tekdüze bir denetim çalışmasının dışında denetlenen şirketi tanıyarak, şirketin bulunduğu ortamı anlayarak denetim sırasında ve sonrasında vereceğimiz tavsiyelerle, kurumların gelişiminde ve dönüşümünde katkı unsuru da olmaktayız.

Diğer taraftan deneyimli, etkili, insan ilişkileri yüksek ve mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kadromuz, denetim faaliyeti esnasında şirket çalışanları ile kurduğu etkileşim sayesinde denetlenen kurumun mesleki ve teknik anlamda da ilerlemesini sağlayacaktır.

Denetimlerimiz sırasında ana amacımız doğru, kararlı ve yerinde bir denetim yaparak şirketin etki alanı altındaki tüm kişilere doğru dürüst ve güvenilir bir biçimde gerçeği yansıtmaktır.

Ser-Berker Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. olarak bağımsız denetim metodolojimiz Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları; Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı Seri:XI , No:22 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve IFAC (International Federation of Accountants-Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarından oluşmaktadır.


™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif