DFK

YENİ TTK EĞİTİMİ

Ülkemiz açısından değişim ve gelişim sürecinin en önemli ve en radikal adımı   1 Temmuz 2012 de yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’dur.

Ticari hayatımıza birçok yenilik getirecek ve uygulamalarda ülkemizi dünya standartlarına taşıyacak olan bu yeni kanun esas itibariyle denetim ve şeffaflık üzerine oturmaktadır. Piyasa disiplini sağlamayı kurumsallaşmayı ve kamuyu bilgilendirmeyi esas alan bu kanun; denetim, uluslararası standartların uygulanması, şirketlerin kuruluşu, yapıları, sermayesi ve yönetimi açısından önemli değişiklikler getirmektedir.

Bu nedenle yeni kanunun kapsamına girecek tüm tarafların yeni kanunun getirdiği yeniliklerin farkında olması, anlaması ve hazırlıklarının hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi büyük önem taşımaktadır. 

Günlük yoğun temponun ve devam eden rutin işleyişin içerisinde şirketlerin bu hazırlık sürecini kendi başlarına yönetebilmesi, çalışanlarını yeni kanuna adapte edilebilmesi ve kanunun getirdiği yeni kurallar dizisine uyum sağlayabilmesi tek başlarına mümkün görülmemektedir.

Bizler konularında uzman, Başkent, Gazi ve Anadolu Üniversitelerindeki seçkin danışman hocalarımız ile birlikte çalışan kadromuzla bu geçiş sürecinin, şirketiniz için sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetilmesi adına; danışmanlık, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili eğitim, denetim ve uygulama konularında hizmet vermeye; yeni kanuna geçişte beraber çalışmaya hazırız ve kurumunuz tarafından bu konularda açılacak ihalelere şirketimizi de davet etmenizi beklemekteyiz.

 

FİNANSAL MUHASEBE EĞİTİMİ VE TFRS EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış mali tabloların TFRS’ye dönüştürülme çalışmalarına destek ve danışmanlık için gerekli olan iş akış ve süreçlerinin belirlenmesi hizmeti vermek ,

Muhasebe iş akış ve süreçlerinin araştırılması ve eksiklerinin tespiti,

TFRS’nin şirketin mevcut yapısı ve faaliyetleri üzerindeki etkisini belirlemek ve uyumu konusunda yapılacak çalışmalara danışmanlık etmek,

TFRS’ye göre hazırlanacak finansal tabloların ve raporların hazırlanmasına destek vermek,

TFRS ile ilgili eğitim hizmetleri,

Finansal araçların TFRS’de belirtilen şekilde değerlendirilmesi ve değer düşüklüğü gibi konularda destek ve danışmanlık vermek,

TFRS’nin uygulanması sırasında meydana gelebilecek ve çözümü karmaşık olan işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması konularında destek vermek,

Konsolidasyon sürecinin işleyeceği şirketlere TFRS’nin öngördüğü şekilde altyapısının oluşturulmasında destek vermek.


YÖNETİM VE İÇ DENETİM DANIŞMANLIĞI

-Firma bazında iş akış süreçlerinin incelenmesi ve risklerin tespiti,

-Risk oranının yüksek olduğu süreçlerin tespiti ve iyileştirme desteği ve önerisi,

-Şirketin çıkarılan risk haritasına göre hazırlanacak risk raporunun oluşumuna destek verilmesi ,

-Şirket yönetimince belirlenmiş ilke, yönetmelik ve prosedürlere uygunluğun denetlenip raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi için;

a.       İç denetim birimi ve denetim komitesinin kurulması

§  Risk değerlendirmesinin yapılması

§  Denetim planının yıllık bazda hazırlanması

§  İç denetim prosedürlerinin hazırlanması

b.      İç denetim, risk yönetimi ve denetimi konularında ilgili konuların eğitim danışmalığı

c.       İç denetim raporlamalarının oluşturulmasına destek verilmesi

-İç kontrol sisteminin kurulması

-İç kontrol sisteminin incelenmesi, eksiklerinin ve risklerinin tespiti ve raporlanması

-Kurumsal dönüşüm

-Müşteri ilişkileri yönetimi

-Sektörel yeniden yapılandırma

 

YATIRIM VE DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI

Yüksek Planlama Kurulunca her yıl yeniden belirlenen mevcut yatırımlara yapılacak ilave yeni yatırımlar ile Devletçe yapılacak otonom yatırımlar göz önüne alındığında, kamu yatırımlarının büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu yatırımların realize olması ve uyarılmış yatırımlar haline dönüşmesi için çeşitli teşvik tedbirleri uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra ihracat ve ihracat gibi nitelendirilen faaliyetlere de önemli vergi muafiyetleri uygulanmakta olması ve bu işlemlerden dolayı ihracatçı kuruluşlara uygulanmakta olan kambiyo işlemleri kolaylığı da, bu sektörlerde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için son derece gerekli olmaktadır.

Tüm bu faaliyetlerin hemen her sektör için bir mevzuat bütünü olarak dikkate alınması ve bir paket halinde uzman bir ekip tarafından takibi ve hayata geçirilmesi, ilgili yatırımcı ve ihracatçı kuruluşlarımıza önemli avantajlar ve menfaatler sağlayacaktır.

Öte yandan yatırımcılar sadece bulundukları ülkelerin değil aynı zamanda iş yaptıkları diğer ülkelerinde vergilendirme rejimlerini, kanunlarını ayrıntılı olarak bilmek durumundadırlar. Çünkü vergiler yatırım kararlarının verilmesinde dikkate alınması gereken en önemli maliyet unsurlarından birisidir. Bu nedenle yapılacak bir yatırımla ilgili doğacak vergi ve diğer yükümlülüklerin önceden bilinmesindeki yararın bilincindeyiz.

 

VERGİ DANIŞMANLIĞI

-Vergisel raporlama altyapısının hazırlanması,

-Firma raporlarının vergi mevzuatı açısından yorumlanması,

-Sermaye artırımı/azatlımı, şirket kuruluşu işlemlerinin firma bazında denetimi,

-Yeni TTK’ nın zorunlu kıldığı, TMS’ ye göre hazırlanmış, mali tablolarda yer alan ticari kardan, vergi mevzuatının öngördüğü mali kara geçiş için gerekli  hesaplamaların ve kayıtların yapılması. 


EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Ülkemizde son dönemlerde işsizlik oranının artmasının yanında şirketler kaliteli iş gücünün temininde büyük zorluklar çekmekte olup, gerek bünyede tutabilme gerekse maksimum verimi elde etmede her zaman başarılı olamadıkları gözlenmektedir. Bu nedenle geniş bir insan kaynakları portföyümüzün yanında, işe alınmasından kurum içi eğitimine kadarki bütün aşamalarda şirketimiz kurumlara danışmanlık hizmeti vermektedir. Buna ek olarak ücret, prim, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması gibi çözümleri de beraberinde sunmaktayız.

™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif