DFK

İÇ DENETİM

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nün (The Institute of Internal Auditors-IIA) tanımına göre;

"İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim (kurumsal yönetim) süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu, iç denetimin finans ve kamu sektörü ile birlikte reel sektörde gelişimi ve yayılımı için önemli bir gelişim olacaktır. Yeni TTK ile iç denetime olan ihtiyacı ortaya çıkaran üç önemli düzenlemeden söz edebiliriz; sermaye şirketleri için bağımsız dış denetim zorunluluğu, risklerin erken teşhis komitesi ve yönetim kurulunun vazgeçilemez ve devredilemez görevleri arasında iç denetime ilişkin hükümler ve bu hükümlere ilişkin kanunun gerekçeleri, iç denetime olan ihtiyaç konusunda biz Ser&Berker olarak çözüm ortağınız olmaya hazırız.

BDDK, SPK ve Hazine Müsteşarlığı’nca yapılan düzenlemeler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen hükümler finans ve kamu sektöründe iç denetimi zorunlu hale getirmiştir. TBMM’de yasalaşan yeni Türk Ticaret Kanunu ile iç denetimin finans ve kamu sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde faaliyet gösteren sermaye şirketleri için de gereklilikten doğan bir zorunluluk haline geleceğini öngörebiliriz.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE İÇ DENETİME İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA GÖRÜŞ - ÖNERİLER

Temmuz, 2012, İSTANBUL

PDF için tılkayınız.
™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif