DFK

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan "örtülü kazanç” müessesesi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi ile "Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” (kısaca transfer fiyatlandırması uygulaması olarak anılacaktır) adı altında yeniden düzenlenmiş olup, 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Öte yandan 5615 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. maddesinde yapılan düzenlemelerle de ticari kazanç ve zirai kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri de transfer fiyatlandırması uygulamasına dâhil edilmiştir.

Transfer fiyatlandırması, vergi mükellefleri ve ilişkili kişiler arasında gerçekleşen, mal teslimleri ve hizmet ifaları başta olmak üzere yapılan tüm işlemler için tespit edilen ve uygulanan fiyattır. Transfer fiyatlandırması uygulaması da bu ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin emsallere uygunluk ilkesi uyarınca tespit edilmesi noktasında odaklanmaktadır.

Transfer Fiyatlandırması Kapsamındaki İşlemlerin Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın uygulaması bakımından;

  • Alım,
  • Satım,
  • İmalat ve inşaat,
  • Kiralama ve kiraya verme,
  • Ödünç para alınması ve verilmesi,
  • İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren diğer işlemler

her halükarda mal veya hizmet alımı ya da satımı olarak dikkate alınacaktır.

Ayrıca bir gayri maddi varlığın/hakkın satışı ya da lisanslanması işlemleri de mal veya hizmet alım ya da satımı kapsamında değerlendirilmektedir.

Transfer fiyatlandırması raporu, tüm ilişkili tarafı olan mükellefler için her yıl, mükellef ve danışmanın birlikte çalışması sonucunda hazırlanmalıdır.Siz iş dünyasının karmaşık yapısıyla uğraşırken bırakın biz Ser&Berker olarak Transfer Fiyatlandırma Raporu’nuzu hazırlayalım.
™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif