DFK

VERGİ DENETİMİ

3568 Sayılı kanun ülkemizde vergi denetiminin özelleştirilmesi çabaları için çok önemli bir gelişmedir. Bu gelişme bağlamında mükelleflerimizin mali tablolarının oluşturulmasında şirket yönetimine, ortaklara, yatırımcılara, kredi kuruluşlarına, sunulan bilgi ve belgelerin uluslar arası muhasebe standartları veya genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygunluğu konusunda firmamız denetim faaliyetlerini titizlikle yapmaktadır.

Tam tasdik ve mali danışmanlık hizmetlerimiz, şirketimizin ortaklarının bizzat katılımı ve deneyimli denetçi ve danışman kadrolarımız vasıtasıyla yapılmaktadır.

Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaları önemli ölçüde azaltmaktadır.

Ser&Berker olarak veya temsil ettiğimiz DFK INTL. adı altında yukarıda tam tasdik çalışmaları başlığı altında sıralanan çalışmalar yapılarak şirket yönetim kuruluna, şirket/vakıf hesaplarının yasal mevzuata uygunluk durumunu belirten periyodik raporlar sunulmasının yanı sıra, şirket/vakıf çalışanlarının içsel yönetmelik ve kurallara ne ölçüde uyduklarına ilişkin raporlar da hazırlanabilir. Ayrıca ‘devir-birleşme-değerleme’ hakkında veya sadece çok özel konu/konularda da denetim hizmeti sunmaktayız.

Aşağıda belirtilen konular bu alanımızın temelini oluşturmaktadır:

 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik işlemleri ile Tam Tasdik Raporunun hazırlanması,
 • Transfer Fiyatlandırması işlemleri,
 • Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi işlemi,
 • Sermayenin ödendiğine dair tespit raporu,
 • Yatırım indirimi tespiti ve tasdiki,
 • Vergiden istisna edilmiş gelirlerin tefriki ve tasdiki,
 • KDV İadesi tasdik raporlarının tanzimi,
 • KDV İstisnası tasdik raporları tanzimi ve diğer konularda hizmet sunmak.

Bu çalışmalarımız esnasında firmaların geçmiş tarihlerdeki kayıt ve işlemleri gözden geçirilerek mevzuata uygun olmayan hususların düzelttirilmesi ve muhasebe iç kontrol sistemi tarafından gözden kaçan veya kavranmayan risklerin giderilmesi için gerekli önlemler de beraberinde getirilmektedir.

VERGİ DANIŞMANLIĞI

Şirketimiz tarafından verilecek olan hizmetlerimiz, aşağıdaki konular itibariyle mevzuat ve uygulama hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yönelik olacaktır.

 • Vergi hukuku, kambiyo mevzuatı, teşvik mevzuatı ve yabancı sermaye mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde şirketinizdeki uygulamalarla ilgili olarak; istenilen konularda sözlü ve yazılı açıklamalarda bulunulması,
 • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, ilgili stopajlar ve gerekli görülen diğer vergilere ilişkin mevcut yasalara uygun vergi planlaması imkanlarının tartışılması.
 • Yabancı uyruklu çalışanların vergi kanunları karşısındaki durumu hakkında bilgi sağlanması,
 • Denetim çalışmaları sonucunda tespit edilen konulara ilişkin çözüm ve tavsiyeleri içeren yönetim mektupları sunulması,
 • İstenirse, Şirketin üçüncü kişilerle imzalayacağı anlaşmaların vergi kanunları ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu açısından incelenmesi,
 • İstendiği takdirde, Şirket yetkililerini ziyaret ederek gündeme getirilecek konuların tartışılması ve açıklanması,
 • Yıl sonunda vergi hesaplamalarının ve kar dağıtımının tablosunun kontrolü ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin düzenlenmesinde destek sağlanması.

Amacımız, vergiyi bir işletme faaliyeti olarak yönetmenizde size yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda vergi yükünde azalma doğurabilecek konular gözden geçirilecek, bize ilettiğiniz tereddütlerinizle ilgili çözümler önerilecek, gerekli hususlar en etkin ve süratli şekilde tarafınıza iletilecektir.

VERGİ İNCELEMESİ VE VERGİ DAVALARINA İLİŞKİN OLARAK SUNULAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin danışmanlık hizmetlerimize ihtiyaç duyulması halinde, bu hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsayacaktır.

 • Şirket nezdinde yapılabilecek bir vergi incelemesine refakat ederek inceleme elemanının doğru bilgilenmesinin sağlanması, dolayısıyla eksik ve/veya yanlış bilgilenme nedeniyle doğabilecek aksaklıkların inceleme sırasında ortadan kaldırılması,
 • İnceleme sonucunda düzenlenecek tutanağın gözetimimizde düzenlenmesinin ve imzalanmasının sağlanması ile şirket aleyhine sonuçlar doğurabilecek sonuçlara meydan verilmemesi,
 • Vergi mahkemelerinde yapılacak savunmalara ilişkin dilekçe metinlerinin hazırlanması,
 • Düzenlenecek vergi inceleme raporuna veya vergi idaresinin bir tasarrufuna dayanan vergi tarhiyatının yargı mercilerinde dava konusu yapılması halinde, olayın yargı mercileri nezdinde savunulması sırasındaki danışmanlık,
 • Vergi davalarında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, kararların düzeltilmesi konusunda yol gösterilmesi.

VERGİ PLANLAMASI HİZMETLERİ

Yerel ve uluslararası vergi mevzuatının, ikili vergi anlaşmalarının, bir kısım yeni finansal enstrümanların kuruluşunuzun vergi yükünün hafifletilebilmesinde kullanılması mümkün olabilecektir.

Hukuki bazlı alternatifler yetkililer ile dönem içerisinde tartışılacak, gerekli önlemlerin alınabilmesi sağlanacaktır.

™ Web-IM - Powered by Ket Kolektif